info@galimed.sk +420 602 128 364

Základné informacie

Fotovoltika - INŠTALÁCIA na strechu

Od júna 2011 jsou fotovoltické inštalácie povoleny pouze na stechách a plášťoch budov.

Ideálna orientácia pre inštaláciu solárnych panelov na Slovensku je orientácia na juh, s vychýlením do 10° na západ. Ideálnym sklonom (uhol dopadu svetla) pre solárne panely je 30°. Prečo orientácia na juh? Práve pri zachovaní týchto podmienok sú fotovoltické panely, inštalované na území Slovenskej Republiky, schopné maximálne využiť energiu zo slnka.

Aké fotovoltické panely použiť a kam?

Pre inštaláciu fotovoltických systémov je veľmi vhodná sedlová strecha orientovaná na juh s 10° vychýlením na západ a so sklonom 30°. Na tieto strechy doporučujeme použiť ako mono, tak aj polykryštalické solárne panely YINGLI SOLAR , SUNOWE a RENESOLA. Technická špecifikáciu monokryštalických fotovoltických panelov TU . Nezanedbatelným pozitívom inštalácie na akúkoĺvek strechu je, že solárne panely sú tak chránené pred zlodejmi.

Najobľubenejšími fotovoltickými panelmi vich podmienkách sú polykryštalické solárne panely. Polykryštalické fotovoltické panely o výkonu 240W a 250W sú schopné vyrábať elektrickú energiu aj pri nie úplne ideálnej svietivosti, napríklad keď sú fotovoltické panely odklonené od ideálneho uhla svietivosti alebo pri nepriaznivom počasí. Technická špecifikácia polykryštalických solárnych fotovoltických panelov od YINGLI SOLAR , SUNOWE, RENESOLA naleznete TU.

Pozitíva inštalácie fotovoltaických panelov na rovných strechách spočívajú samozrejme vo veľkosti plôch, ktoré môžu byť využité, ďalej v jednoduchšej montáži a údržbe systému. Náročnosť spočíva v zhotovení nosnej kovovej konštrukcie, ktorá však umožňuje ideálne polohovať fotovoltické panely a v šetrnom ukotvení s ohľadom na neporušenie izolácie strechy. Strecha rodinného domu alebo napríklad výrobná hala sú ideálnou plochou pro fotovoltaickú elektrárňu! Ze zkúseností našich klientov plyne, že najvhodnější panely pre naše podmienky sú panely polykrystalické.

Žiadosť o pripojenie FVE – Prvý krok k fotovoltaike

Vyplnení a odoslaní žiadosti o pripojenie fotovotlaické elektrárne u distributora elektrickej energie je prvým krokom k Vašej fotovoltaické elektrárni. Podanie žiadosti o pripojenie je zadarmo. Distribútor, od kterého odoberáte elektrinu bude vykupovať Vami vyrobenú elektrinu alebo prebytky, ktoré vy nevyužijete. Na Slovensku pôsobí tri prevádzkovatelia distribučnej sústavy, u kterých sa žiadosť podává:

Jako pripojiť zariadenie na výrobu elektriny do distribučnej sústavy?

Pripojiť zariadenie na výrobu elektriny do distribučnej sústavy spôsobom, ktorý je v súlade s právními predpismi si vyžaduje zo strany prevádzkovateľa distribučnej sústavy a žiadateľa úzku spoluprácu.

Prvý krok k fotovoltaike: Vyplnenie formulára "Žiadosť o pripojenie zdroja" ( Žiadosť o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy spoločnosti ZSE Distribúcia, a.s.) spolu s "Dotazníkom pre výrobne“ na predpísaných tlačivách. Štandartná lehota na posúdenie žiadosti je 30 dní.

Pred podaním žiadosti môže žiadateľ požiadať o :
 • územno-technickú informáciu o možnostiach spôsobu pripojenia zdroja.
 • stanovisko pre Osvedčenie (v zmysle paragrafu 11 zákona č.656/2008 Z.z.).

K žiadosti je potrebné pripojiť :
 • "Situáciu širších vzťahov", kde sa vyznačí na katastrálnej mape poloha objektu, ktorý chceme pripojiť do siete.
 • Jednopólovú schému zapojenia fotovoltaického systému najmä vyvedenie výkonu výrobne smerom k deliacemu bodu medzi žiadateľom a distribučnou spoločnosťou.
 • Požadovanú hodnotu rezervovaného výkonu .

Postup pri pripojení malého zdroja do 10 kW po 01. 01. 2014

 1. Písomne alebo elektronicky oznámte príslušnému prevádzkovateľovi distribučnej sústavy váš zámer - vybudovanie malého zdroja. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy vám do 10 dní odo dňa doručenia oznámenia zašle stanovisko o rezervovaní kapacity. Vzor žiadosti zverejňuje prevádzkovateľ distribučnej siete na svojej webovej stránke.
 2. V prípade súhlasného stanoviska k rezervovanej kapacite si dajte do 6 mesiacov nainštalovať certifikovanou firmou malý zdroj.
 3. Po inštalácií oznámte prevádzkovateľovi distribučnej sústavy, na území ktorého je malý zdroj inštalovaný, najneskôr dva dni vopred, termín uvedenia malého zdroja do prevádzky.
 4. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy do 5 pracovných dní po doručení oznámenia o pripojení malého zdroja, zabezpečí bezplatnú montáž určeného meradla (elektromera), ktoré započítava vyrobenú a dodanú elektrinu medzi fázami v reálnom čase.
 5. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy zabezpečí bezplatnú montáž rozpínacieho zariadenia na mechanické oddelenie kontaktov pripojenia pri strate napätia v distribučnej sieti. Súčasťou oznámenia je:
  • kladné stanovisko prevádzkovateľa distribučnej sústavy o rezervovanej kapacite na pripojenie malého zdroja
  • vyhlásenie o zhode na striedač alebo generátor
  • potvrdenie o vykonaní odbornej montáže malého zdroja certifikovanou firmou.
 6. Do 10 dní od uvedenia malého zdroja do prevádzky, oznámte prevádzkovateľovi distribučnej sústavy uvedenie malého zdroja do prevádzky, ktoré obsahuje meno, priezvisko, adresu pobytu fyzickej osoby, dátum inštalácie a opis malého zdroja. Ak si nesplníte túto povinnosť, prevádzkovateľ distribučnej spoločnosti vás môže odpojiť.
 7. Po splnení bodov 1-6 sa stávate výrobcom elektriny z malého zdroja a vami vyrobenú, ale nespotrebovanú elektrinu, dodávate prevádzkovateľovi distribučnej sústavy zdarma. Na druhej strane, za pripojenie, montáž určeného meradla a rozpínacieho zariadenia nezaplatíte prevádzkovateľovi distribučnej spoločnosti nič.
"S hore uvedenou procedúrou Vám budú naši pracovníci nápomocní"

Prínosy malého zdroja pre občana, distribučné spoločnosti a štát

Prínos pre občana:
 1. Úspora finančných prostriedkov za elektrinu a tým skvalitnenie života, pretože za ušetrené prostriedky si môže kúpiť tovary a služby, čo v konečnom dôsledku podporí výrobu, čím sa zvýši zamestnanosť a vylepšia sa parametre celej ekonomiky.
 2. Občan, ktorý vyrába elektrinu z obnoviteľného zdroja a uskladňuje ju vo forme tepla v hybridných ohrievačoch vody LOGITEX alebo v rámci malého zdroja si vyrába naviac elektrinu pre vlastnú spotrebu, významne prispieva k ochrane životného prostredia, čo sa zákonite odrazí na zdraví každého jednotlivca.

Prínos pre distribučné spoločnosti:

Výrobou a dodávkou elektriny z malých zdrojov dochádza k harmonizácii a napäťovému vyrovnaniu rozvodnej siete, pretože sa jedná v skutočnosti o mikrozdroje (v porovnaní s kapacitou siete), ktoré sú rozptýlené po širokom území. Na koncoch distribučných rozvodov je veľmi často napätie hlboko pod 230 V a distribučné spoločnosti musia veľmi nákladne budovať trafostanice a meniť vedenie. Ak na takýchto miestach budú vybudované občanmi malé zdroje, dôjde k zvýšeniu napätia až na predpísané hodnoty v sieti distribučných spoločností. Pritom distribučné spoločnosti to nebude stáť nič! Ak si občan za elektrinu, ktorú nespotrebuje a dodá do distribučnej siete nebude nič účtovať, rozvodné závody nemusia vo výške dodávky nakupovať od obchodníkov s elektrinou elektrinu na straty.

Prínos pre štát:

Na prvý pohľad sa zdá, že štát príde o DPH za platby občanov za elektrinu. Nie je to tak. Pri nákupe zariadenia na výrobu elektriny pre vlastnú spotrebu občan zaplatí cenu s DPH. Táto výška DPH pokryje približne 15 ročné obdobie rozdielu platieb DPH občana za elektrinu.
Naviac, občan dodá prebytok elektriny do siete zdarma, pritom táto dodávka je zaznamenaná na elektromere. Distribučné spoločnosti v rovnakej hodnote nemusia nakupovať elektrinu na straty vo výške cca 0,05 EUR/1 kWh. Je to pre distribučné spoločnosti mimoriadny výnos, ktorý na konci zdaňovacieho obdobia bude zdanený daňou z príjmov vo výške 23 % (r. 2013), čo je viac ako DPH občana (20 % r. 2013), takže pre štát je malý zdroj jednoznačne veľmi efektívny zdroj príjmu.
Scroll to Top